Trio zgodności, czyli jak zarządzamy w obszarze ładu korporacyjnego

Trio zgodności – tak można nazwać trzy istotne dokumenty, przyjęte przez Zarząd Global Cosmed S.A. dla całej Grupy Kapitałowej. Mowa o Polityce Whistleblowing, Polityce Antykorupcyjnej oraz Procedurze AML/CFT. Jest to kolejny etap ewolucji systemu nadzoru nad zgodnością działalności Spółki i Grupy Kapitałowej z prawem i wyraz należytej staranności władz firmy w zarządzaniu Spółką.

Rozbudowany system kontroli zarządczej służy wspieraniu Zarządu w codziennych obowiązkach nadzoru i zarządzania oraz ograniczania ryzyk, a procesy zachodzące w firmie czyni bardziej transparentnymi. W szczególności celami takiego systemu są:

  • zapewnienie najwyższych standardów działalności Global Cosmed S.A. i spółek w ramach Grupy Kapitałowej Global Cosmed;
  • maksymalizacja zgodności działalności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami etycznymi;
  • identyfikacja obszarów działalności Global Cosmed S.A. cechujących się najwyższym ryzykiem niezgodności z prawem;
  • realizacja zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 i wydanych na jej podstawie Wskazówek Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego GPW.

Przyjęte w dniu dzisiejszym dokumenty (wraz z dotychczas posiadanymi Politykami, Procedurami i Regulaminami) stanowią spójny system nadzoru nad zgodnością działalności z prawem (Compliance) i stanowią jedną z zasadniczych części systemu kontroli firmy. Stworzone zostały w zgodzie z rekomendacjami wspomnianych DPSN, są nieodłączną częścią nowoczesnego ładu korporacyjnego a jednocześnie spełniają oczekiwania rynku w zakresie transparentności prowadzonych operacji.

Pierwszy z przyjętych dokumentów, Polityka Whistleblowing, reguluje sposób, w jaki można zgłaszać nieprawidłowości w działalności spółki. Kolejny, Polityka Antykorupcyjna, ma za zadanie wyeliminowanie ryzyka wystąpienia korupcji, kumoterstwa czy nepotyzmu w firmie. W końcu Procedura AML/CFT ma za zadanie minimalizowanie ryzyka naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ze względu na swoją istotność i praktyczne zastosowanie, zapisy polityk zostaną wdrożone w ramach szkoleń pracowniczych w każdej spółce!