Zgłaszanie naruszeń

Zgłaszanie naruszeń w Dr. Miele Cosmed Group i Grupie Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group

 

Formularz Zgłaszania Naruszeń pozwala na przekazanie informacji o nieprawidłowych i niepożądanych zachowaniach, skutkujących naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, regulacji wewnętrznych i norm etycznych.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, które uzyskaliśmy poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.dr-miele.eu.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu (26600), ul. Wielkopolska 3, zwana dalej Spółką. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę może się Pan/Pani zgłaszać na adres e-mail: rodo@dr-miele.eu lub listownie na adres Administratora;
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia naruszenia złożonego przy pomocy formularza kontaktowego na stronie internetowej oraz udzielenia odpowiedzi na ww. zgłoszenie naruszenia;
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym spółkom Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group tylko i wyłącznie w przypadku gdy będzie to niezbędne dla należytego rozpoznanie Pani/Pana zgłoszenia naruszenia. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom, które gwarantują zabezpieczenie danych osobowych na poziomie określonym w Rozporządzeniu RODO;
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani dobrowolna zgoda wyrażona w chwili zgłaszania naruszenia poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.dr-miele.eu;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania wyjaśniającego zgłoszonego naruszenia, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące prawne nakładają na Spółkę obowiązek dłuższego przechowywania Pana/Pani danych osobowych.
  6. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia w każdym czasie swojej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. W takim wypadku Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, chyba że przepisy prawne nakładają na Spółkę obowiązek dalszego przechowywania Pana/Pani danych osobowych. Cofnąć swoją zgodę może Pan/Pani przesyłając informację pod adres e-mail: lub listownie na adres Administratora.
  7. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym i przeszkolonym w zakresie ochrony danych osobowych pracownikom Spółki oraz ewentualnie pracowników podmiotów o których mowa w pkt. 3.
  8. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
  9. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.