Wydarzenia

Kalendarium

14 grudnia 2023 r.

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką Global Cosmed Group S.A.

Zarząd Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 402 [1] KSH zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Emitenta (jako „Spółki Przejmującej”) ze spółką Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze (dalej jako „Spółka Przejmowana”).Plan połączenia, uzgodniony w dniu 30.11.2023 roku, został opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej: https://dr-miele.eu/relacje-inwestorskie oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: https://dr-miele.eu/relacje-inwestorskie/#global-cosmed-group  oraz został udostępniony publicznie jako załącznik do raportu bieżącego nr 28/2023 z dnia 30.11.2023r.Na stronie internetowej Spółki od dnia 30.11.2023 roku zostały udostępnione, zgodnie z art. 505 § 1 KSH, dokumenty dotyczące połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną. Do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną, akcjonariusze Spółki mają nieprzerwanie zapewniony dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i możliwości ich druku.

30 listopada 2023 r.

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta  ze spółką Global Cosmed Group S.A.

Zarząd Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 402[1] KSH zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia Emitenta (jako „Spółki Przejmującej”) ze spółką Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze (dalej jako „Spółka Przejmowana”). Plan połączenia, uzgodniony w dniu 30.11.2023 roku, został opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej: https://dr-miele.eu/relacje-inwestorskie  oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: https://dr-miele.eu/relacje-inwestorskie/#global-cosmed-group Na stronie internetowej Spółki od dnia 30.11.2023 roku zostały udostępnione, zgodnie z art. 505 § 1 KSH, dokumenty dotyczące połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną. Do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną, akcjonariusze Spółki mają nieprzerwanie zapewniony dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i możliwość ich druku.

30 listopada 2023 r.

Plan połączenia spółek Global Cosmed S.A. i Global Cosmed Group S.A., przyjęty w dniu 30.11.2023 r.

Załącznik: Plan połączenia

16 listopada 2020 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

14 września 2020 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku

7 maja 2020 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

23 marca 2020 r.

Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019

18 listopada 2019 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019

16 września 2019 r.

Raport roczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019

20 maja 2019 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

1 kwietnia 2019 r.

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2018